Ullensaker Demensforening er en lokalforening og interesseorganisasjon for personer med demens og deres pårørende.

Vi vil arbeide for å:
* Øke kunnskapen om demenssykdommene * Være interesseorganisasjon for personer med demens og deres pårørende i god dialog og samarbeid med kommuneadministrasjonen og politikerne * Bidra til at personer med demens får muligheter til å leve et aktivt liv tilpasset den enkeltes fysiske og mentale helse * Synligjøre pårørendes belastninger og behov for støtte.


Hva er demens?

Demens skyldes sykdom i hjernen og er et samlebegrep for flere ulike demenstilstander. De vanligste symptomene er dårligere hukommelse, problemer med språket og vanskeligheter med daglige gjøremål. Det er også vanlig å få vanskeligheter med å orientere seg eller utføre hverdagslige aktiviteter. Mange opplever endringer i humør og væremåte.  Demens skyldes sykdom, og er ikke en naturlig side ved å bli eldre.  I dag har over 100 000 mennesker i Norge demens, og trolig vil antallet dobles fram mot 2040. Mange tror demens kun rammer eldre, men også yngre personer kan få sykdommen. Av alle som lever med demens i dag, antar vi at rundt 4 000 er under 65 år. Over 350 000 er nær pårørende til en med demens.

Kommentarer er stengt.